علیرضانجفی

علیرضانجفی

تجربیات خرید

خرماخیلی خوب وعالی بود،باتشکرازشما
خیلی خوب است .
خیلی خوب است
10 خرداد 98
خوب است
خوب بود
خیلی خوب بود.