مهندس امید نگینی

مهندس امید نگینی

من مهندس نگینی هستم کارشناس گیاهان دارویی و صنایع غذایی و تولید کننده محصولات رژیمی و دیابتی
صاحب غرفه:

تجربیات خرید

بدون تجربه خرید