مهدی ایثاری نیا

مهدی ایثاری نیا

محمل لیلی ازین بادیه چون برق گذشت

همچنان گردن آهو به تماشاست بلند

تجربیات خرید

14 مرداد 98
خوش عطر و پر ملات!
14 مرداد 98
قابهای ماندگار از نوجوانان تاثیرگذار
تجربه های خواندنی یک نوجوان پر شور و غرور، در پیچ و خمهای یک دهه پرحادثه