محمد مهدی شیر محمدی

محمد مهدی شیر محمدی

در دانشگاه، ادبیات فارسی و فقه سیاسی و دکترای اندیشه سیاسی اسلام خواندم و به آفاق تمدن اسلامی علاقه مند شدم؛ از جمله «طب».

تجربیات خرید