راضیه ابراهیم نژاد حمیدی

راضیه ابراهیم نژاد حمیدی

نفر اول سیزدهمین دوره مسابقات ملی و مهارت سال 1391 در رشته قنادی و شیرینی

تجربیات خرید

بدون تجربه خرید