رضا بخشی نصرآبادی

رضا بخشی نصرآبادی

تجربیات خرید

محصول تازه بدستم رسید ولی درش محکم نبود و نصفش ریخته بود داخل بسته بندی. از لحاظ کیفیت بوی روغن زیتون رو میشه حس کرد و این عالیه
صابون خوبیه