سجاد

سجاد

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش