مهدی رسولی

مهدی رسولی

تجربیات خرید

..خیلی خوب بود
خیلی عالی و خوشمزه. ممنونم
ما که خیلی دوست داشتیم. خوشمزه بود
خوب و خوشمزه
خوب و خوشمزه
خوب و خوشمزه
خوشمزه بود
واقعا عالی و خوشمزه. بچه ها هم خیلی دوست داشتند
خیلی خوشمزه و عالی بود
خیلی خوب و عالی