خصوصا اگر باسلامی باشی و دلت را به زیبایی‌های خاص باسلام داده باشی، رنگ و بوی برکت را بعضی روزها  و شب‌ها بیشتر از وقت‌های دیگر حس می‌کنی! روزها و شب‌هایی که حس می‌کنی، آسمان با همه بزرگی و شکوهش به زمین نزدیک‌تر شده است و قلب تو بیش از همیشه آماده شنیدن آوازهایی است که از فراسوی زمان و مکان در هوا می‌پیچد. این وقت‌ها، با وجود آنکه تلاش و تدبیرها برای ساختن زندگی‌ات به جای خودش باقی است، دلت هوای پریدن و اوج گرفتن می‌کند، انگار کمی بیشتر از خودت و چیزهایی که برای خودت می‌خواستی فاصله می‌گیری و افق آرزوهایت تا بی نهایت کشیده می‌شوند. راحت تر می‌بخشی، آسان تر می پذیری، زودتر آرام می‌شوی و هنرمندانه‌تر، انسانی‌تر و عاشقانه‌تر حتی خرید و فروش می‌کنی.

این وقت‌ها درست در میانه میدان تجارت، با همه قواعد سخت و بی رحمانه‌اش، داد و ستدهایت را با تجارتی بزرگ‌تر هماهنگ می‌طلبی! وقتی خدایی را که در نزدیکی توست و آغوشش را برای تو گشوده است احساس می‌کنی، همه چیز، هر چه که باشد، کم یا زیاد، برایت مبارک می‌شود.

باسلامی‌ها رؤیاهایی نه محدود به خواسته‌های کوچک و شخصی‌شان بلکه به بزرگی دلشان و به وسعت تمام هستی دارند؛ و ماه خدا، بهار رؤیاهای باسلام است.