با یاسرخسرو از اذان تا ازان

خانم جعفری تمام زمین‌های کشاورزی روستا و حتی بخش‌شان را زیر کشت زعفران برده. اینجا دیگر نه از مهاجرت خبری است و نه از بیکاری جوان‌ها.