قسمت سوم رادیو باسلام متفاوت تر همیشه ست.

درباره سیستم جدید رتبه بندی غرفه داران صبحت کردیم. از مهمون برنامه پایش مون گفتیم و گفتیم که به احتمال زیاد غرفه داران باسلام در برنامه های بعدی پایش هم حضور پیدا می کنند.

همچنین مصاحبه یاسرخسرو از سفرش به روستای ده نسا رو با هم شنیدیم.