یک روز فقط باسلام

جوری که فکر می کردیم نبود؛ خیلی بهتر بود. این را فقط کسانی که جمعه نشین باسلام در اصفهان را برگزار کردند نمی گفتند، غرفه دارهایی که به اینجا دعوت شده بودند همین نظر را داشتند. کارگاه ها، شلوغ تر از آن چیزی شده بود که پیش بینی می شد و غرفه دارها، ...