برچسب: دعوت به باسلام

برترین دعوت‌کننده‌های هفته: ۱۸ تا ۲۴ اسفند

سه نفر در هفته گذشته، بیشترین اعضای جدید را به خانواده باسلام دعوت کرده‌اند. ما تصمیم گرفتیم به آن‌ها جایزه‌های باسلامی تقدیم کنیم. جزئیات را بخوانید.

با یک دعوت، ۶ نفر را خوشحال کنید

شما با دعوت کردن هر نفر جدید به باسلام، باعث خوشحالی حداقل شش نفر می‌شوید. می‌دانید این شش نفر چه کسانی هستند و چطور به سادگی خوشحال می‌شوند؟

برترین دعوت‌کننده‌های هفته: ۴ تا ۱۰ اسفند

سه نفر در هفته گذشته، بیشترین اعضای جدید را به خانواده باسلام دعوت کرده‌اند. ما تصمیم گرفتیم به آن‌ها جایزه‌های خوشمزه تقدیم کنیم. جزئیات را بخوانید.