طلای سرخ ازان، مهمان این هفته برنامه پایش شبکه یک

خانم صغری جعفری از کارآفرینان روستایی در زمینه کشت زعفران است. او با ایجاد غرفه در باسلام کسب و کارش را در این سایت نیز مستقر کرده است. خانم جعفری میهمان برنامه پایش این هفته در شبکه یک سیماست.