قصه‌های مجید!

مجید عربلو، یک کارآفرین موفق در زمینه میوه خشک است. او برای کسانی که می‌خواهند وارد این کار شوند پیشنهادهایی دارد. پیشنهادهایی که فقط حرف نیست و خودش هم تجربه کرده.