برچسب: محصولات تراریخته

نقد «تراریخته چیست؟»

آیا محصــولات تراریختــه طبیعــی نیســتند وتراریختگی احتمـالاً بـه طـور طبیعـی رخ نمـی‌دهـد؟ آیا کشــت این محصــولات بــه محیــط‌زیسـت آسـیب می‌زند؟

تراریخته چیست؟

محصول تراریخته، به زبان ساده، محصولی است که ژنوم طبیعی آن دستکاری‌ شده و یک یا چند ژن به آن اضافه یا از آن حذف شده است.