مهدی دهقانی
خرما سرای هرمزگان مهدی دهقانی
2 سال در باسلام
13 محصول
+3.2k فروش
پیام غرفه‌دار:

عرضه مرغوبترین خرمای استان هرمزگان
خاصویی، خنیزی، پیارم، مرداسنگ و ...

محصولات
تجربه‌های خرید
درباره غرفه
شیره خرما
شیره خرما
5 (3 نظر)
غرفه برتر
430 گرم
خرمای کلوته یک کیلویی.
خرمای کلوته یک کیلویی.
5 (7 نظر)
غرفه برتر
1000 گرم
خرمای پیارم سوپر صادراتی یک کیلویی.
خرمای پیارم سوپر صادراتی یک کیلویی.
4.3 (11 نظر)
غرفه برتر
1000 گرم
خرمای خاصویی یک کیلویی بدون شیره
خرمای خاصویی یک کیلویی بدون شیره
4.7 (423 نظر)
غرفه برتر
1000 گرم
ارده طبیعی
ارده طبیعی
3.7 (3 نظر)
غرفه برتر
400 گرم
خرمای خاصویی ریزه سوپر یک کیلویی.
خرمای خاصویی ریزه سوپر یک کیلویی.
4.7 (42 نظر)
غرفه برتر
1000 گرم
خرمای خنیزی یک کیلویی.
خرمای خنیزی یک کیلویی.
4.9 (64 نظر)
غرفه برتر
1000 گرم
خرمای پیارم درجه یک 1 کیلویی
خرمای پیارم درجه یک 1 کیلویی
4.8 (27 نظر)
غرفه برتر
1000 گرم
خرمای پیارم درجه دو یک کیلویی.
خرمای پیارم درجه دو یک کیلویی.
4.6 (488 نظر)
غرفه برتر
1000 گرم
خرمای مرداسنگ یک کیلویی.
خرمای مرداسنگ یک کیلویی.
4.7 (58 نظر)
غرفه برتر
1000 گرم
خرمای مرداسنگ ریزه یک کیلویی.
خرمای مرداسنگ ریزه یک کیلویی.
5 (8 نظر)
غرفه برتر
1000 گرم