ماکارونی سبوس دار 700 گرمی (ایران رشته کاشمر) خانه احسان کاشمر
ماکارونی سبوس دار 700 گرمی (ایران رشته کاشمر) خانه احسان کاشمر - تجربه خریدها

ماکارونی سبوس دار 700 گرمی (ایران رشته کاشمر) خانه احسان کاشمر - تجربه خریدها

سکینه رخشاد
27 دی 1400
طعم مطلوب
تازگی بالا
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
صالح آبادی رضا
25 دی 1400
طعم مطلوب
تازگی بالا
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
فاطمه کارگر
26 مرداد 1400
طعم مطلوب
مغذی و مقوی
حسین.قادری نیا
25 مرداد 1400
طعم مطلوب
تازگی بالا
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
مکی سلمانی
4 مرداد 1400
طعم مطلوب
تازگی بالا
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
بیژن سلیمانی
29 تیر 1400
m.h.azizi
11 تیر 1400
طعم مطلوب
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
طهورا حسینی
13 خرداد 1400
طعم مطلوب
تازگی بالا
بسته بندی درست
ابوالفضل صاحب الزمانی
10 خرداد 1400
سریع رسید سالم و زود هضم
طعم مطلوب
تازگی بالا
بسته بندی درست
مغذی و مقوی
ملیحه عسگری
9 خرداد 1400