میرجعفرسیدسخا

کادوکده سخا

میرجعفرسیدسخا
آخرین بازدید: 12 ساعت پیش
از تهران
2 سال در باسلام
56 محصول
+40 فروش
پیام غرفه‌دار

پیام غرفه‌دار : دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای
فرشته آن به دو دست دعا نگه دارد