بازار کسب و کارهای خانگی و محلی

باسلام

از کاری که در خانه می‌کنید پول در بیاورید

ایجاد غرفه در باسلام
کسب و کار به شرط چاقو
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮی
ﮐﺎرﻣﺰد ﮐﻢ، ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از ﻓﺮوش
ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب هفتگی و روزانه

اﺻﻠﺎ پیش‌بینی نمی‌کردیم ﮐﻪ در ﺑﺎﺳﻠﺎم اﯾﻦ ﻗﺪر ﻓﺮوش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. وﻟﯽ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ، ﻫﺮ ﺑﺎر می‌رفتیم دفتر و چند بسته می‌گذاشتیم روی میز.

- مجید عربلو، ﻏﺮﻓﻪ آویسا
ﺑﯿﺎ ﮐﻒ ﺑﺎزار
ﮔﻔﺖ‌وﮔﻮ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻏﺮﻓﻪ‌داران دﯾﮕﺮ و دﻧﺒﺎل‌ﮐﺮدن آن‌ﻫﺎ
اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﺤﺘﻮا و ﻋﮑﺲ ﺑﺮای دﻧﺒﺎل‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺗﻌﺎﻣﻞ‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﻟﺎﯾﮏ و ﻧﻈﺮ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان

ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎﺳﻠﺎم هم رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده، ﻫﻢ رﻓﺎﻗﺖ ﺧﻮﺑﯽ. اﮔﺮ ﺳﻔﺎرش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﻧﺘﻮاﻧﻢ آﻣﺎده ﮐﻨﻢ، ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﺑﺎﻓﻨﺪه‌ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺳﻔﺎرﺷﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮم.

- اﻧﯿﺲ مسعودی، ﻏﺮﻓﻪ انیس‌آذین
فول آپشن ;)
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎده ﺳﻔﺎرش‌ﻫﺎ
ﮐﻮﭘﻦ‌ﺳﺎز ﺗﺨﻔﯿﻒ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻈﺮات و ﺗﺠﺮﺑﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل
به جمع 9200 غرفه‌دار باسلام بپیوندید!
ایجاد غرفه در باسلام