ایجاد غرفه در تنها بازار اجتماعی ایران

درآمد بیشتر و تجربه متفاوت کسب و کار در باسلام
230000+ نصب اپ
1029+ شهر غرفه
1234+ شهر مشتری
404435+ فعالیت روزانه
78672+ غرفه
878819+ محصول
چرا کسب و کار در باسلام؟
درگاه پرداخت امن ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دردﺳﺮﻫﺎی اداری، ﺻﺎﺣﺐ درﮔﺎه اﻣﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪار، در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻃﺮح‌ﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮی‌ﻫﺎﯾﺘﺎن از ﺗﺨﻔﯿﻒ‌ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺴﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎﺗﺘﺎن را ﺳﺮﯾﻊ‌ﺗﺮ و آﺳﺎن‌ﺗﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ی ارﺳﺎل را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.
مشاوره ﻓﺮوش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﺑﺎﺳﻠﺎم درآﻣﺪﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‌ﺗﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺎ، وﻗﺖ‌ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﺴﺐ‌و‌ﮐﺎرﺗﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﻀﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺤﺪود و راﯾﮕﺎن در ﺑﺎﺳﻠﺎم ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت‌ﺗﺎن را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﯿﺪ.
آدرس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ، ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﮏ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﺎﺳﻠﺎم، ﻓﻨﻮن و روش‌ﻫﺎی ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺳﺎده، ﺷﻔﺎف و ﻣﻄﻤﺌﻦ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ‌ﻓﺮض ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺎﺳﻠﺎم از ﻫﺮ ﺳﻔﺎرش ﻣﻮﻓﻖ ﻓﻘﻂ ۹ درﺻﺪ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﻣﺤﺼﻮﻟﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل آن‌ﻫﺎ راﯾﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ۴ درﺻﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻟﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ‌رﺳﻨﺪ ﺑﻪ ۲ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ.

حداکثر ۹٪ از هر سفارش *
* ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﺮح‌ﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎرﻣﺰد
تسویه حساب منظم
پرداخت امن
ﮐﺎرﻣﺰد ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺣﺴﺎب‌داری
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺑﺎﺳﻠﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ی اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد.
برخی از امکانات مدیریت غرفه
آمار بازدید و فروش
ﮔﺰارش دﻗﯿﻖ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻔﺎرش‌ﻫﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
مدیریت موجودی کالا
اﯾﺠﺎد ﮐﻮﭘﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی
و ده‌ﻫﺎ اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮ
مراحل فروش در باسلام sell steps sell steps
پشتیبانی رایگان مشتریان شما

در روزﻫﺎی اداری از ۸ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ۸ ﺷﺐ، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻫﻤﻪ ﺳﻔﺎرش‌ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ، از ﻟﺤﻈﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺗﺎ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ.

از زبان غرفه‌داران بشنوید
ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﺎﺗﯽ در ﺑﺎﺳﻠﺎم ﻣﯽ‌ﺗﻮان ﻓﺮوﺧﺖ؟
product توپک خرمایی
product میوه خشک
product کتاب
product عروسک
product سرمه‌دان
product گردن آویز
برخی از دسته‌ها
آجیل و خشکبار عسل ترشی و مربا غذای خانگی چای و قهوه
کیف و کفش پوشاک ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﻟﻮازم آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻋﺮﻗﯿﺎت
ﻧﮕﺎرﮔﺮی زﯾﻮرﺳﺎزی دم ﻧﻮش ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه روﻏﻦ‌ﻫﺎ
ﺳﻮاﻟﺎت ﻣﺘﺪاول
کارمزد باسلام چند درصد است؟

9 درصد از هر تراکنش کارمزد باسلام است.

برای ارسال سفارش چه کاری باید انجام دهم؟

سفارش را تولید و بسته‌بندی کرده و از طریق پست ارسال کنید، و تمامی این مراحل را در پنل مدیریت غرفه اعلام کنید.

هزینه‌های ارسال سفارش با چه کسی است؟

مشتری هنگام خرید از غرفه هزینه ارسال را نیز پرداخت می‌کند، اما مدیریت آن با غرفه‌دار است که در هنگام تسویه عین این مبلغ به غرفه‌دار تعلق می‌گیرد.

تسویه حساب باسلام با غرفه‌دارها چگونه است؟

تسویه حساب دو شرط دارد: ۱- مراحل سفارش تا انتها توسط غرفه‌دار ثبت شده باشد - حتماً بارکد پستی برای سفارش درج شده باشد ۲- رضایت مشتری روی سفارش ثبت شده باشد در این صورت حداکثر 24 ساعت بعد از درخواست شما، باسلام با شما تسویه می‌کند.

ﻫﻨﻮز ﺳﻮاﻟﯽ دارﯾﺪ؟

با شماره زیر تماس بگیرید و از مشاوره رایگان تیم خدمات غرفه‌داران باسلام استفاده کنید. مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.

025-31075
ﺑﺮای ﺷﺮوع آﻣﺎده‌اﯾﺪ؟

ﺟﺎی ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﻦ ﻏﺮﻓﻪ‌داران ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﺮ روزی ﺑﺎﺳﻠﺎم ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ، ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺎ به ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺳﻠﺎﻣﯽ‌ﻫﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.