با سلام - با سلام، جهان جای بهتری است

تحلیلی کوتاه در امتیازها و عملکرد تیم های شرکت کننده در تازه نفس‌های دوره 2
تحلیلی کوتاه در امتیازها و عملکرد تیم های شرکت کننده در تازه نفس‌های دوره 2
تحلیلی کوتاه در امتیازها و عملکرد تیم های شرکت کننده در تازه نفس‌های دوره 2
دومین دوره از طرح تازه نفس‌ها 83 غرفه در قالب چهار تیم شرکت داشتند. تیمهای اوج، همیاران، حس پرواز و پیشتازان. برگزیده نهایی تیم اوج شد و این در شرایطی اتفاق افتاد که تیم همیاران تا آخرین لحظات به نظر جلو میرسید. تحلیلی کوتاه داریم بر آنچه که اتفاق افتاد:
12 دی 1396 نوشته باسلام 3 دیدگاه بخوانید
; ;