مواد غذایی
خانه و آشپزخانه

۲۰ درصد تخفیف تا 35 هزار تومان

حداقل خرید 120 هزار تومان، ویژه خرید اول

زمان باقی مانده:
06
54
26

کد تخفیف: prm377nu

تا 40 هزار تومان تخفیف

حداقل خرید 160 هزار تومان، ویژه خرید اول

زمان باقی مانده:
06
54
26

کد تخفیف: prm378nu

۱۵ درصد تخفیف تا 1۰۰ هزار تومان

حداقل خرید 90 هزار تومان، ویژه خرید اول

زمان باقی مانده:
06
54
26

کد تخفیف: prm379nu

تا 100 هزار تومان تخفیف

حداقل خرید ۹۰ هزار تومان

زمان باقی مانده:
06
54
26

کد تخفیف: prm784ru

۷ درصد تخفیف و ۱۰ هزار تومان تخفیف ارسال

حداقل خرید ۶۰ هزار تومان

زمان باقی مانده:
06
54
26

کد تخفیف: prm785ru

تا ۹۰ هزار تومان تخفیف و ۵۰ درصد تخفیف ارسال

حداقل خرید ۸۰ هزار تومان

زمان باقی مانده:
06
54
26

کد تخفیف: prm786ru

7 درصد تخفیف

تا ۳۰ هزار تومان، بدون کف خرید

زمان باقی مانده:
06
54
26

کد تخفیف: prm787ru

ارسال رایگان

حداقل خرید ۱۳۰ هزار تومان، تا ۳۰ هزار تومان

زمان باقی مانده:
06
54
26

کد تخفیف: prm788ru

۷ درصد تخفیف تا 100 هزار تومان

حداقل خرید ۸۰ هزار تومان

زمان باقی مانده:
06
54
26

کد تخفیف: prm789ru

تخفیف غرفه‌داران

برای خرید حداقل دو محصول مختلف از این غرفه

25 درصد تخفیف تا سقف 60 هزار تومان

برای 30 نفر 20 روز دیگر

کد تخفیف: csv05pr72

برای خرید حداقل دو محصول مختلف از این غرفه

25درصد تخفیف تا سقف 60 هزار تومان

برای 30 نفر 20 روز دیگر

کد تخفیف: csv05pr65

برای خرید حداقل دو محصول مختلف از این غرفه

25 درصد تخفیف تا سقف 60 هزار تومان

برای 30 نفر 20 روز دیگر

کد تخفیف: csv05pr66

برای خرید حداقل دو محصول مختلف از این غرفه

25درصد تخفیف تا سقف 60 هزار تومان

برای 30 نفر 20 روز دیگر

کد تخفیف: csv05pr67

برای خرید حداقل دو محصول مختلف از این غرفه

25 درصد تخفیف تا سقف 60 هزار تومان

برای 30 نفر 20 روز دیگر

کد تخفیف: csv05pr69

برای خرید حداقل دو محصول مختلف از این غرفه

25درصد تخفیف تا سقف 60 هزار تومان

برای 30 نفر 20 روز دیگر

کد تخفیف: csv05pr71