با تو به دنیا آمدم، با تو جهان را شناختم، با تو دویدم، با تو از زمین بلند شدم و همه این سال‌ها با تو بزرگ شدم! پشتم به تو گرمه. روزت مبارک پدر!
1:۰0