مواد غذایی
خانه و آشپزخانه

تا50 هزارتومان تخفیف ویژه

حداقل خرید 85 هزار تومان، ویژه خرید

برای 990 نفر 8 روز دیگر

کد تخفیف: neve01

تا30 هزارتومان تخفیف ویژه

حداقل خرید 80 هزار تومان، ویژه خرید

برای 996 نفر 8 روز دیگر

کد تخفیف: neve02

تا40 هزارتومان تخفیف ویژه

حداقل خرید 80 هزار تومان، ویژه خرید

برای 196 نفر 8 روز دیگر

کد تخفیف: neve03