صادق

صادق

تجربیات خرید

خیلی نرم و خوشمزه است.
بسیار نرم و تازه بود.
خیلی خوشمزه بود.