مجتبی

مجتبی

تجربیات خرید

قیمتا رو بردین بالا نمی ارزه
موها رو نرم نمیکند
منکه تاثیری ندیدم و حجمش نسبت به قیمتش مناسب نیست
تاثیری در جلوگیری از سفیدی ندارد
خالصه خالص نیست
تاثیری ندارد
بد نیست ولی طبیعی نیست
تاثیری ندارد و قیمتش نمیارزه