هانیه عرب

هانیه عرب

تجربیات خرید

خیلی خیلی بد بطری رو چسب کاری کرده بودند به نحوی که مجبور شدم ظرفش رو عوض کنم.