سلمان مزرعه لی

سلمان مزرعه لی

دانشجوی ارشد مدیریت راهبرد فرهنگ
سطح 3 حوزه علمیه
محقق طب سنتی و اسلامی

تجربیات خرید

پاسخگویی باحوصله
متشکرم خوب بود طراحیشون
عالی بود کارشون
خوش قولی ذوق عالی در طراحی قیمت بسیار نازل