محمدهاشم

محمدهاشم

تجربیات خرید

از دوغ واقعا راضی بودم خوش طعم وتازه .قبلا از سوپرخریده بودم ولی گازداربود امااینها طعم بسیار دلپذیری داشت.