باسلام | بازار اجتماعی آنلاین

بازار باسلام

جایی که بیش از 3 میلیون نفر از سراسر ایران
در آن مشغول خرید و فروش هستند

جعفرصادق پیران

جعفرصادق پیران شما رو دعوت کرده
تا عضوی از خانواده باسلام باشید

30000 تومان هدیه!

هدیه باسلام برای ورود شما
quote icon

همه خانواده طعم چای چوب رو دوست داریم و از نوشیدن چای ایرانی لذت می بریم.
مخصوصا ترکیب چای چوب و چای میوه ای خیلی خوب میشه. از وقتی هم با باسلام آشنا
شدم، خرید چای مرغوب ایرانی خیلی آسون شده. قیمت چای چوب این غرفه هم عالی است.
ممنونم از باسلام و غرفه چای گیلان

معصومه
از رفسنجان

بیش از 3 میلیون نفر از سراسر ایران
عضو باسلام هستند.

بیش از 90 هزار کسب و کار از سراسر ایران
در باسلام حضور دارند.

30000 تومان هدیه!

هدیه باسلام برای ورود شما