الیاس رجبی

الیاس رجبی

تجربیات خرید

تشکر قیمت و کیفیت خیلی خوب است
25 مرداد 98
تشکر قیمت و کیفیت خیلی خوب است
25 مرداد 98
خیلی خوب
عسل خوبی بود
کیفیت و قیمت خیلی خوب است سنگریزه هم ندارد یک بسته خاکشیر هدیه هم به من دادند
خوب بود، موفق باشید، طرز استفاده اش را هم بنویسید
خیلی خوب بود، موفق باشید
1 مرداد 98
خوب بود، با سپاس
خیلی خوب بود، با سپاس