سیدمحمدجواد موسوی

سیدمحمدجواد موسوی

دانشجوی دکترای بازاریابی هستم و کارمند رسمی وزارت نفت و مترجم کتاب تئوری های مدیریت، طراحی و تغییر

تجربیات خرید

بدون تجربه خرید