حامد قاسمی

حامد قاسمی

کارشناسی مدیریت بازرگانی
مدیر مسئول پاستیلا

هدف پاستیلا تولید و بسته بندی محصولات با سبکی متفاوت است.
صاحب غرفه:

تجربیات خرید

بدون تجربه خرید