مهدی نبی

مهدی نبی

پس از ازدواج به واسطه مهارت همسرم و پدر زنم مغازه عطاری تاسیس کردم و وارد این شغل شدم.
بنظرم بسیار شغل قشنگ و حساس هست.

تجربیات خرید

جنسش خوب بود.
خیلی دیر ارسال کرید ولی خوب بود
خوب بود مچکر
مچکر خوب بود
خوب بود مچکر
عالی بود دستتون درد نکنه
بعد 4 روز هنوز به دستم نرسیده