علیرضا موسوی

علیرضا موسوی

تجربیات خرید

بسیار بسیار خرید عالی بود . مدت زیادی دنبال این گل گشتم ولی پیدا نکرده بودم. هم بسیار زیباست هم از اونچه تصور میکردم نگهداریش اسونتره