علی قاسمیان

علی قاسمیان

ی جورایی میشه گف کارشناس صنایع دستی ام
شاید مدرکش رو نداشته باشم ولی خب تجربه پدر علمه.تو هر زمینه یا خودم تجربه دارم یااطرافیانم تجربشودارن

تجربیات خرید

بدون تجربه خرید