علی صادقی

علی صادقی

تجربیات خرید

با سلام خیلی خوب و دوسداشتنی من برای جای کنترل کنار کاناپه استفاده میکنم.