مریم دهشیری

مریم دهشیری

تجربیات خرید

ممنون به خاطر بسته بندی عالی / میوه ها همه تمیز و مرغوب هستن
ممنون به خاطر بسته بندی عالی / میوه ها همه تمیز و مرغوب هستن
خیلی ممنون. عطر خیلی خوبی داشت. البته هنوز رنگش رو امتحان نکردم