سکینه

سکینه

تجربیات خرید

خوبه ولی قبلا از جای دیگه گرفته بودم بافت لوفاش محکمتر و منسجمتر بود این یه کم شلتر بود
خیلی خوشمزه بود . از ارده شیره خوشمزه تره به نظرم