امین صیامی

امین صیامی

آرزویم اصلاح و ارتقاء تغذیه انساهاست و داشتن جامعه ای بدور از محصولات صنعتی مضر ، پس میکوشم تا هرچند قدم کوچکی بردارم در این راه
صاحب غرفه:

تجربیات خرید

خوبه ، اگه ایرانی بود خیلی خوب میشد
محصول با تصویر فرق داشت و اینکه به نظرم گلپرش اگه پودر بشه بهتره چون وقتی میره زیر دندون مزه غلیظی میده !
ترشی خوب بود ولی ظرف محصول با تصویر فرق داشت و پلاستیک بود