07
10
45
محصولات
غرفه‌ها
برنج طارم هاشمی 5 کیلویی درجه 1 (ضمانت کیفیت)
برنج طارم هاشمی 5 کیلویی درجه 1 (ضمانت کیفیت)
4.6 (406 نظر)
ارسال رایگان
5000 گرم
برنج طارم هاشمی اعلا 10 کیلویی (تضمین کیفیت)
برنج طارم هاشمی اعلا 10 کیلویی (تضمین کیفیت)
بابل | نودشت
4.5 (486 نظر)
ارسال رایگان
10000 گرم
برنج فجر ممتاز اعلا شمال
برنج فجر ممتاز اعلا شمال
بابل | نودشت
4.6 (348 نظر)
ارسال رایگان
10000 گرم
برنج شیرودی اعلا 10کیلویی
برنج شیرودی اعلا 10کیلویی
بابل | نودشت
4.4 (255 نظر)
ارسال رایگان
10000 گرم
برنج کشت دوم اعلا 10 کیلویی شمال
برنج کشت دوم اعلا 10 کیلویی شمال
بابل | نودشت
4.8 (120 نظر)
ارسال رایگان
10000 گرم
برنج طارم هاشمی 5 کیلویی (تضمین کیفیت)
برنج طارم هاشمی 5 کیلویی (تضمین کیفیت)
4.4 (158 نظر)
ارسال رایگان
5000 گرم
سرلاشه طارم فجر اعلا شمال
سرلاشه طارم فجر اعلا شمال
بابل | نودشت
4.5 (183 نظر)
ارسال رایگان
10000 گرم
برنج طارم احمدی (9 کیلویی کشت اول)
برنج طارم احمدی (9 کیلویی کشت اول)
4.6 (86 نظر)
ارسال رایگان
9000 گرم
پودر سفیده تخم مرغ رویسا 500 گرم
پودر سفیده تخم مرغ رویسا 500 گرم
4.6 (73 نظر)
غرفه برتر
500 گرم
ترشی نازخاتون ذغالی شمال ( 2کیلو)
ترشی نازخاتون ذغالی شمال ( 2کیلو)
4.5 (140 نظر)
2000 گرم