کاظمیان

کاظمیان

تجربیات خرید

مثل صابونهای شیمیایی نیست که خیلی زود ازبین میروند در محیط مرطوب ماندگاری خوبی داره
راضی بودم
خوب بود ولی پوک هم داشت
کودکان من بسیار آنرا دوست داشتند