M

M

تجربیات خرید

این کار هم مانند تصویر محصول ،بسیار هنری و تمیز کار شده بود ، فقط در بسته بندی دقت بیشتری لازم بود .هنرتان پایدار
ممنون بسیار هنری و زیبا و تمیز کار شده بود و رنگ و صیقل آن نیز خوب بود،مانند تصویر محصول.هنرتان پایدار
ممنون از هنر زیباتون
کار زیبا بود ولی در انتقال و بسته بندی اینچنین هنر زیبایی ،برای جلوگیری از آسیب دقت بیشتری لازم بود.
با دقت کار شده بود و زیبا مانند تصویر بود
کار با کیفیت و زیبا و با قیمت مناسب بود،ممنون
کار بسیار تمیز و زیبا بود ،ممنون
ممنون ،محصولتون هم کاربردی و هم زیباست و همینطور تمیز و حتی رایحه ی خوشی هم دارد.