مجتبی حسینیان مقدم

مجتبی حسینیان مقدم

کارشناس ارشد صنایع غذایی
مشاور خطوط تولید مواد غذایی

تجربیات خرید

آفرین و صد درود بر شما طراح خلاق کارتون خیلی خوب بود.
خیلی خوب بود اما خیلی دیر ارسال شدند