محمدمهدی دشتی

محمدمهدی دشتی

تجربیات خرید

خوبه بچه ام دوست داشت همه اش رو خورد ولی بنظر خودم مزه اش بی مزه بود
خوب بود
خوب بود و چند تا قطعه نیشکر هم داشت
خوب فقط یخورده بوی گوسفند میده