محمد امین پرهیزکار

محمد امین پرهیزکار

فرد اکتیو و فعالم
سر گوشم زیاد میجنبه
دوست دارم به هموطنانم خدمتی برسانم همین
تاسیس دفتر فنی طراحی و چاپ
نمایندگی بیمه
پخش کارتن های پستی
صاحب غرفه:

تجربیات خرید

تازه رنگ.شده بوو و بو میداد. ولی عالی بود
بابت اطلاعات ممنون
نسبت به قیمت گرونه
عالی بود ممنون
عالی بود ممنون
ممنون بابت کیفیت
عالی بودش واقعا خیلی ممنون .
عاایییییییییی