رضا شهریاری

رضا شهریاری

تجربیات خرید

خیلی خوب و خوش عطر
کیفیت زغال اخته خوب بود ولی بسته بندیش خوب نبود