آقای سجاد قاسمی

آقای سجاد قاسمی

تجربیات خرید

این دومین سفارش که به خانم رادهوش دادم بود. خیلی خوب شده بود