ماه برآمده است، این بار از سمت خدا

راحت تر می بخشی، آسان تر می پذیری، زودتر آرام می شوی و هنرمندانه تر، انسانی تر و عاشقانه تر حتی خرید و فروش می کنی. درست در میانه میدان تجارت، با همه قواعد سخت و بی رحمانه اش، داد و ستدهایت را با تجارتی بزرگ تر هماهنگ می طلبی!

ادامه مطلب